Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng bảo mật thông tin khách hàng, kết quả thí nghiệm.