Biên bản lấy mẫu thí nghiệm vât liệu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …..

BIÊN BẢN SỐ: …./LMVL

                                             BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU

Công trình: Cải tạo cơ sở hạ tầng 33 vị trí trên toàn quốc
Địa điểm: Trên toàn quốc
Biên bản lấy mẫu thí nghiệm
Biên bản lấy mẫu thí nghiệm
  1. Đối tượng kiểm tra lấy mẫu:

Xi măng

  1. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:

    • Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng…….

Ông : Dương Trọng….                         Chức vụ: TVGS trưởng

– Đại diện nhà thầu thi công xây dựng: Công ty CP Công nghệ …..

Ông : Đỗ Ngọc ……..                                   Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông : ……………………………..………                         Chức vụ: ……………………………..………

– Đại diện nhà thầu thí nghiệm LAS: Công ty CP kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn cầu- Trung tâm kiểm định vật liệu xây dựng – LAS XD 508.

Ông : Nguyễn Văn Chiến                          Chức vụ: Thí nghiệm viên

Ông : ……………………………..………                         Chức vụ: ……………………………..………

  1. Thời gian lấy mẫu:

 

Bắt đầu: ….h…., ngày 15 tháng 09 năm 2020

 

Kết thúc: ….h…., ngày 15 tháng 09 năm 2020

(Mang mẫu đến phòng thí nghiệm)

  1. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

 

– Theo tiêu chuẩn VN hiện hành.

 

  1. Khối lượng, quy cách mẫu:

 

TT Tên mẫu vật liệu Đơn vị Quy cách mẫu Số lượng mẫu Nguồn gốc
1 Xi măng PCB40 kg 50 kg 1 Việt Nam
2 Xi măng PCB30 kg 50 kg 1 Việt Nam

 

Kết luận: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Các thành phn tham gia trc tiếp:
ĐD.NHÀ THẦU THÍ NGHIỆM

 

 

 

Nguyễn Văn …

 

 

 

 

ĐD. ĐV TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

 

Dương Trọng ….

ĐD.NHÀ THẦU THI CÔNG

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc …..

  Trên đây là biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu của Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – LAS XD. Tham khảo các bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332