Tiêu chuẩn, lấy mẫu thí nghiệm bê tông nhựa

Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông nhựa theo tiêu chuẩn TCVN 8820 : 2011. Lấy mẫu thí nghiệm bê tông nhựa theo tiêu chuẩn TCVN 7494:2015. Trung tâm thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng – Las XD toàn cầu đưa ra nội dung chi tiết như sau:

1. Tiêu chuẩn thí nghiệm

Thí nghiệm bê tông nhựa áp dụng tiêu chuẩn việt nam TCVN 8820:2011.  Tiêu chuẩn này đưa ra trình tự hướng dẫn thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng theo phương pháp Marshall. Tiêu chuẩn này áp dụng với loại hỗn hợp bê tông nhựa chặt. Sử dụng chất kết dính là nhựa đường thông thường (bitum).  Hoặc nhựa đường cải thiện (nhựa đường polime). Các yêu cầu kỹ thuật làm để cơ sở chấp thuận thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn thi công. Và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa.

Thí nghiệm bê tông nhựa
Thí nghiệm bê tông nhựa
TT Các chỉ tiêu thí nghiệm Phương pháp thử Yêu cầu kỹ thuật
1 Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) TCVN 8860:2011 TCVN 8819:2011
2 Xác định KLTT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp BTN TCVN 8860:2011
3 XĐ KLR của bê tông nhựa bằng phương pháp tỷ trọng kế và bằng phương pháp tính toán TCVN 8860:2011
4 Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt TCVN 8860:2011
5 Độ bão hoà nước của bê tông nhựa TCVN 8860:2011
6 Hệ số trương nở của BTN sau khi bão hoà nước TCVN 8860:2011
7 Cường độ chịu nén TCVN 8860:2011
8 Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt TCVN 8860:2011
9 Độ bền chịu nước sau khi bão hoà nước lâu TCVN 8860:2011
10 Thí nghiệm Marshall (độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước) TCVN 8860:2011
11 Thành phần hạt cốt liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa TCVN 8860:2011
12 Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa bằng PP chiết TCVN 8860:2011

2. Lấy mẫu thí nghiệm bê tông nhựa

  • Mỗi lần đổ bê tông lấy mẫu 1 lần 10kg để mang đi thí nghiệm
  • Lấy mẫu thí nghiệm bê tông nhựa theo tiêu chuẩn TCVN 7494:2005
  • Mỗi khi giao vật liệu bitum đều phải lấy mẫu lấy sẽ đại diện cho tối đa 40 m3 (10 000 gal).

Phương pháp lấy mẫu: 

  • Bằng cách gắn vào mẫu một van hoặc vòi trên tuyến ống vận chuyển khi dỡ khoảng 2/3 số vật liệu,hoặc
  • Bằng các dụng cụ lấy mẫu đưa vào độ sâu khoảng 2/3 khối vật liệu hoặc bồn chứa.
  • Các phép thử được chấp nhận khi tiến hành trên các mẫu đã lấy. Các mẫu khác phải được lưu để xác định trong trường hợp mẫu đầu tiên đem thử có thể không phù hợp với yêu cầu qui định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332