tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông mới nhất

Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông mới nhất là tiêu chuẩn việt nam TCVN10303:2014. Quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén của bê tông.  Sử dụng trong thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thiết kế theo TCVN 5574:2012. Áp dụng trong kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu bê tông theo cường độ chịu nén.  Xác định trên mẫu đúc đối với các kết cấu thi công toàn khối hoặc đúc sẵn.

1. Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông mới nhất

 • Lấy không ít hơn hai mẫu hỗn hợp bê tông từ mỗi lô hỗn hợp bê tông trộn sẵn.
 • Mu hỗn hợp bê tông được ly tại cửa xả của máy trộn hoặc vị trí khác theo thỏa thuận.
 • Mu hỗn hợp bê tông được lấy tại vị trí đổ bê tông.
Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông
Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông

Các loại bê tông

 • Đối với bê tông khối lớn, mỗi 500 m3 lấy một mẫu hỗn hợp bê tông.Kkhi khối lượng bê tông trong một khối đ lớn hơn 1000 m3 và mỗi 250 m3  ly.  Một mẫu hỗn hợp bê tông khi khối lượng bê tông trong một khi đổ dưới 1000 m3;
 • Đối với bê tông các móng lớn (thể tích trên 100 m3). Mỗi 100 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
 • Đối vi bê tông móng bệ máy, mỗi 50 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
 • Đối với bê tông kết cấu khung và các kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm, …). Mỗi 20 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
 • Đi với bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối lượng ít hơn 20 m3 mỗi.  Lô lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
 • Đối với bê tông nền, mặt đường, mỗi 200 m3 bê tông lấy một mẫu hỗn hợp bê tông;
 • Đối với bê tông cọc khoan nhồi, mỗi cọc lấy ba mẫu hỗn hợp bê tông;
 • Đối vi bê tông kết cấu thi công theo phương pháp cốp pha trượt. Lấy một mẫu hỗn hợp bê tông cho mỗi ca nếu khi lượng bê tông. Trượt trung bình trong ca lớn hơn 20 m3, và lấy một mẫu hỗn hợp bê tông.  Cho không quá hai ca nếu khối lượng bê tông trượt trung bình trong ca nhỏ hơn 20 m3.

2. Bảo dưỡng mẫu theo tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông mới nhất

 • Mẫu bê tông dùng để kiểm tra, đánh giá cường độ ở tuổi thiết kế được bảo dưỡng.  Trong điều kin tiêu chuẩn theo TCVN 3105:1993.

 • Mu bê tông dùng để kiểm tra, đánh giá cường độ xuất xưởng và cường độ truyền ứng lực. Được bảo dưỡng trong điều kiện tương tự điều kiện đóng rắn của kết cấu.

3. Đánh giá Thí nghiệm bê tông theo tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông mới nhất

 • Cường độ viên mẫu được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993.
 • Cường độ tổ mẫu được tính bằng trung bình cộng cường độ của ba viên mẫu trong tổ mẫu.

Ghi chú: Nếu giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong ba giá trị cường độ.  Của viên mẫu trong tổ mẫu lệch quá 15 % so với giá trị cường độ còn lại.  Thì không sử dụng tổ mẫu này trong kiểm tra, đánh giá.

 • Cường độ bê tông trên kết cấu được xác định bằng các phương pháp không phá hủy.  Theo TCVN 9334:2012, TCVN 9357:2012. Bằng phương pháp phá hủy một phần theo TCVN 9490:2012. Và bằng phương pháp phá hủy theo TCVN 3118:1993.

Lưu ý

 • Khi kiểm tra mẫu đúc, cường độ đơn được lấy bằng cường độ tổ mẫu được chế tạo.  Từ cùng một mẫu hỗn hợp bê tông, sử dụng để kim tra một loại cường độ quy định.
 • Khi kim tra trên kết cu bằng phương pháp không phá hủy. Cường độ đơn được lấy bằng trung bình cộng cường độ vùng kiểm tra hoặc khu vực kết cu. Hoặc cường độ trung bình của mỗi kết cấu. Đối với kết cu đúc sẵn gồm các tấm sàn, tấm mái phẳng (gồm loại có lỗ rỗng). Tấm panel cho đường, tấm tường ngăn chịu lực, blốc tường và các loại ống. Cường độ đơn được lấy bằng cường độ trung bình của kết cấu. (Trung bình cộng các giá trị cường độ của các vùng kiểm tra).

Trên đây là Tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông mới nhất hiện nay. Để có thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0988 995 332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332