Tiêu chuẩn và thí nghiệm phụ gia bê tông

Thí nghiệm phụ gia bê tông dựa theo tiêu chuẩn TCVN 8826:2011Bao gồm các chỉ tiêu thí nghiệm: Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng; Thời gian đông kết chênh lệch so với mẫu đối chứng; Cường độ nén so với mẫu đối chứng; Cường độ uốn so với mẫu đối chứng và Độ có ngót cứng.

Thí nghiệm phụ gia bê tông
Thí nghiệm phụ gia bê tông

Mẫu kết quả thí nghiệm 

Mẫu thử: Kết quả thử nghiệm PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG, PHỤ GIA SIÊU DẺO, GIẢM MỨC NƯỚC CAO (LOẠI F) CTA – 4600

STT CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM ĐƠN VỊ KẾT QUẢ YÊU CẦU KT
(Loại F )
PP THÍ NGHIỆM
1 Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng % 85 ≤ 88 TCVN 8826: 2011
2 Thời gian đông kết chênh lệch so với mẫu đối chứng TCVN 8826: 2011
– Bắt đầu Giờ
– Tối đa Giờ 1h15 1 -:- 1h30
– Kết thúc Giờ
– Tối đa Giờ 1h10 1 -:- 1h30
3 Cường độ nén so với mẫu đối chứng TCVN3118: 1993
– 1 ngày % 153.6 ≥ 140
– 3 ngày % 145.7 ≥ 125
– 7 ngày % 124.3 ≥ 115
– 28 ngày % 121.8 ≥ 110
4 Cường độ uốn so với mẫu đối chứng TCVN3119: 1993
– 3 ngày % 125.7 ≥ 110
– 7 ngày % 129.3 ≥ 100
– 28 ngày % 113.1 ≥ 100
5 Độ có ngót cứng TCVN 8826: 2011
– Khi độ thay đổi chiều dài của mẫu bê tông đối chứng là A %, với A không nhỏ hơn 0,03 % % 0.021 1.35A
– Khi độ thay đổi chiều dài của mẫu bê tông đối chứng là B %, với B nhỏ hơn 0,03 % % 0.013 B + 0.01%

* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử phù hợp theo TCVN 8826: 2011

Nội dung tiêu chuẩn thí nghiệm phụ gia bê tông: Theo tiêu chuẩn TCVN 8826:2011

Download toàn bộ tiêu chuẩn TCVN 8826:2011 Tại đây

Các bài viết liên quan:

Thí nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào

Thí nghiệm hiện trường Toàn cầu

2 thoughts on “Tiêu chuẩn và thí nghiệm phụ gia bê tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332